ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") popisují způsob shromažďování, uchovávání a další zpracování osobních údajů společností SIMPLY DIGITAL s.r.o. , se sídlem Sokolovská 428/130
186 00 Praha 8, IČ: 09139613, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331521 (dále jen "SIMPLY DIGITAL"), v souvislosti s vaším používáním webových stránek ceskysmirak.cz (jednotlivě a/nebo společně dále jen "webové stránky"), zejména s nákupem služeb a interakcí se společností SIMPLY DIGITAL (např. prostřednictvím poskytování zákaznických služeb).

Zásady doplňují a jsou nedílnou součástí Podmínek používání webových stránek (dále jen "Podmínky") nebo podmínek jiných služeb společnosti SIMPLY DIGITAL, na které tyto Zásady výslovně odkazují, a vztahují se na osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností SIMPLY DIGITAL. Definice/výrazy s velkými písmeny uvedené v Podmínkách mají v těchto Zásadách stejný význam.

Ochrana soukromí a osobních údajů je pro společnost SIMPLY DIGITAL prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné. S osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen "nařízení") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Společnost SIMPLY DIGITAL je oprávněna tyto zásady kdykoli změnit s okamžitou platností. O těchto změnách budete informováni. Pokud budou tyto Zásady změněny způsobem, který vyžaduje váš souhlas, požádáme vás o něj.

Nejnovější verze těchto zásad je k dispozici v zápatí našich webových stránek.

Obecné informace

SIMPLY DIGITAL je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu Nařízení a Zákona, tj. shromažďuje, uchovává a používá (a jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti se svou podnikatelskou činností (jednotlivé účely zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže).

Bez vašeho souhlasu jsme ve společnosti SIMPLY DIGITAL oprávněni zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy a dalších smluv uzavřených s vámi, nebo pro plnění právních povinností společnosti SIMPLY DIGITAL, nebo pro účely oprávněných zájmů. V ostatních případech společnost SIMPLY DIGITAL zpracovává vaše osobní údaje pouze v případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. Automatizované zpracování osobních údajů se používá za účelem plnění smlouvy, zejména k zajištění interních procesů v rámci společnosti SIMPLY DIGITAL a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro poskytování služeb. Automatizované zpracování osobních údajů se používá také v případě udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení.

Zásady tedy popisují účely a způsoby zpracování osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich možných příjemcích, dobách uchovávání a vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost SIMPLY DIGITAL může zpracovávat vaše osobní údaje pro následující účely:

  • Plnění smlouvy (zejména plnění smlouvy, na jejímž základě je uživatel oprávněn využívat služby společnosti SIMPLY DIGITAL);
  • Plnění zákonných povinností (zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů, tj. předávání osobních údajů finančním úřadům nebo jiným orgánům veřejné moci v souladu s platnými právními předpisy);
  • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti SIMPLY DIGITAL, např. ochrana před zneužitím, odhalování online podvodů souvisejících s platebními prostředky, prevence a řešení platebních nedostatků);
  • Zasílání obchodních sdělení (SIMPLY DIGITAL může zasílat obchodní sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS/MMS nebo poskytovatelů poštovních služeb);
  • vyřizování žádostí uživatelů (např. využití možnosti kontaktovat SIMPLY DIGITAL prostřednictvím Webových stránek); a
  • zasílání personalizovaných obchodních sdělení (výhradně s vaším souhlasem můžeme zasílat relevantní obchodní sdělení na základě dobrovolně poskytnutých údajů a vašeho předchozího chování).

Zpracování osobních údajů souvisejících s webovými stránkami

V souvislosti s vašimi aktivitami a v závislosti na rozsahu vašich aktivit mohou webové stránky zpracovávat následující osobní údaje:

Údaje o subjektech údajů Účely zpracování:
E-mail a heslo plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce, vyřizování žádostí uživatelů, zasílání obchodních sdělení.
Věk (pouze potvrzení, zda je osoba starší 18 let nebo zda je v dané jurisdikci plnoletá). plnění smlouvy, ochrana oprávněného zájmu správce.
Vybraný typ členství a informace o přístupu na stránku vpravo plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu správce, vyřizování žádostí uživatelů, zasílání obchodních sdělení.
Název vyřizování požadavků uživatelů
Osobní komunikace nebo korespondence plnění smlouvy, ochrana oprávněného zájmu správce.
Údaje o používání stránek (navigační, souhrnné, kliknutí, sledování, historické údaje atd., poskytovatel internetových služeb, údaje o odkazování, typ prohlížeče a platformy atd.). ) ochrana oprávněného zájmu správce, zasílání obchodních sdělení, zasílání personalizovaných obchodních sdělení.

Způsoby zpracování osobních údajů

Při registraci shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím formuláře v sekci "Získat přístup" na webových stránkách. Společnost SIMPLY DIGITAL tak má přístup k vaší e-mailové adrese, přihlašovacímu jménu a heslu. Bez zpracování těchto osobních údajů nemusí být registrace dokončena.

Informace, které shromažďujeme a které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli reagovat na vaše žádosti, jsou ve formulářích pro shromažďování označeny hvězdičkou. Pokud tato povinná pole nevyplníte, nebudeme moci na vaše žádosti reagovat.

Pokud se rozhodnete kontaktovat náš zákaznický servis prostřednictvím prostředků umístěných nebo uvedených na webových stránkách nebo jinými prostředky, které SIMPLY DIGITAL zpřístupní, mohou být použity informace, které jste již poskytli na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Obchodní sdělení vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu uděleného zaškrtnutím příslušného pole v sekci "Získat přístup". Pokud jste již využili některou ze služeb SIMPLY DIGITALu, máme oprávněný zájem na zasílání obchodních sdělení, pokud jste jejich zasílání původně neodmítli. Proti takovému zasílání můžete kdykoli vznést námitku tím, že se odhlásíte z odběru příslušného obchodního sdělení pomocí odkazu v zápatí obchodního sdělení.

Kromě výše uvedených osobních údajů zpracováváme také statistické informace, abychom zjistili, jak uživatelé nebo návštěvníci používají webové stránky, včetně historie používání služeb společnosti SIMPLY DIGITAL.

Příjemci dat

Zejména pro výše uvedené účely předává SIMPLY DIGITAL osobní údaje získané prostřednictvím webových stránek následujícím partnerským společnostem, které působí jako zpracovatelé nebo jiní správci osobních údajů:

Název Sídlo společnosti
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
ACI Worldwide, Inc. Watford, Herts, WD17 1FQ, Velká Británie
WorldLine Tour Voltaire, 1 place des degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex
EPMS s.r.o. Ke Koulce 646/2, 15000 Praha 5, Česká republika

Při využívání služeb zpracovatelů osobních údajů uzavírá společnost SIMPLY DIGITAL příslušné smlouvy o zpracování údajů, pokud jsou zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány společnostem se sídlem v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany podle nařízení. V těchto případech společnost SIMPLY DIGITAL uzavírá s příjemci standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů schválené Evropskou komisí, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost SIMPLY DIGITAL bude zpracovávat vaše osobní údaje po dobu, po kterou vám poskytujeme služby, nebo po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů České republiky, jako je zákon o účetnictví, zákon o archivnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Společnost SIMPLY DIGITAL může vaše osobní údaje zpracovávat i po ukončení smlouvy na základě našeho oprávněného zájmu, tj. za účelem ochrany našich právních nároků, a to po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu tří (3) let, pokud zvláštní právní předpis nestanoví dobu delší.

Společnost SIMPLY DIGITAL bude zpracovávat osobní údaje související s vaším registračním profilem, včetně údajů v něm obsažených, za účelem správy vašeho profilu a zasílání nabídek našeho zboží a služeb, dokud jej nezrušíte.

Společnost SIMPLY DIGITAL bude zpracovávat osobní údaje na základě vašeho souhlasu, dokud svůj souhlas neodvoláte. Chcete-li svůj souhlas odvolat, zašlete e-mail s žádostí na adresu info@simplydigitalbill.com.

Můžete také odmítnout zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, aniž by to mělo vliv na naše vzájemné vztahy. Z odběru dalších obchodních sdělení se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí na adresu info@simplydigitalbill.com.

Bezpečnost a důvěrnost osobních údajů

Osobní údaje budou zabezpečeny takovým způsobem a za použití takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s Nařízením, Zákonem a předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

S ohledem na stav technologií, zejména těch, které se běžně používají v telekomunikačních sítích, nemůže společnost SIMPLY DIGITAL zaručit důvěrnost a pravost e-mailů odeslaných společností SIMPLY DIGITAL nebo od ní přijatých.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem pověřenými zaměstnanci společnosti SIMPLY DIGITAL a zaměstnanci pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech v příslušných IT systémech. Společnost SIMPLY DIGITAL přijala vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila ztrátě nebo zničení osobních údajů, neoprávněnému přístupu osob k údajům, jejich změně nebo šíření.

Přístup k vašemu profilu na webových stránkách je možný pouze po zadání přihlašovacího jména a osobního hesla. Je nezbytné, abyste své přihlašovací údaje nesdělovali třetím stranám. Společnost SIMPLY DIGITAL nenese odpovědnost za případné zneužití hesel.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva, která můžete kdykoli uplatnit za podmínek stanovených v článcích 15 až 21 Nařízení.

Patří mezi ně právo i) na přístup k osobním údajům; ii) na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů; iii) na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud byly shromážděny protiprávně; iv) na omezení zpracování údajů; (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování údajů, které tak bude ukončeno, pokud neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, zejména pokud je důvodem vymáhání právních nároků, a (vii) obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ) v České republice, a podat stížnost. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat.

Právo na přístup k osobním údajům: Pokud chcete vědět, zda společnost SIMPLY DIGITAL zpracovává vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům;

Právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů: Pokud se domníváte, že společnost SIMPLY DIGITAL zpracovává nepřesné nebo neúplné osobní údaje o vás, máte právo požádat o opravu a doplnění údajů. Společnost SIMPLY DIGITAL údaje opraví nebo doplní bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti;

Právo na výmaz: pokud požádáte o výmaz, SIMPLY DIGITAL vaše osobní údaje vymaže, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) zpracování je protiprávní; (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů; nebo (iv) společnost SIMPLY DIGITAL je povinna údaje vymazat podle právních předpisů. Společnost SIMPLY DIGITAL S nevyhoví vaší žádosti, pokud jí v tom brání některá z okolností podle čl. 17 odst. 3 Nařízení;

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Pokud požádáte o omezení zpracování, SIMPLY DIGITAL vaše osobní údaje znepřístupní, dočasně vymaže nebo uloží, případně provede jiné činnosti zpracování nezbytné pro řádný výkon tohoto práva;

Právo na přenositelnost údajů: Pokud chcete, aby společnost SIMPLY DIGITAL předala vaše osobní údaje, které zpracovává na základě vašeho souhlasu, nebo údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, třetímu subjektu, můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů. Pokud by výkon práva nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných osob, společnost SIMPLY DIGITAL nebude moci vaší žádosti vyhovět;

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely plnění úkolů veřejné služby nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti SIMPLY DIGITAL. Pokud společnost SIMPLY DIGITAL neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který má přednost před zájmy nebo právy a svobodami zákazníka, společnost SIMPLY DIGITAL zpracování na základě námitky bez zbytečného odkladu ukončí.

V případě opakovaných nebo zjevně neoprávněných žádostí o výkon výše uvedených práv je společnost SIMPLY DIGITAL oprávněna účtovat za výkon práva přiměřený poplatek nebo výkon práva odmítnout. O tomto postupu bychom vás předem informovali.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím zákaznického servisu společnosti SIMPLY DIGITAL:

  • Poštou na adresu: Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika;
  • e-mailem na adrese: info@simplydigitalbill.com nebo
  • Pokud se jedná o souhlas se zasíláním obchodních sdělení, prostřednictvím odkazu v zápatí obchodního sdělení zasílaného společností SIMPLY DIGITAL.

Společnost SIMPLY DIGITAL si vyhrazuje právo ověřit totožnost osoby žádající o výkon práv v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na zákaznický servis společnosti SIMPLY DIGITAL pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne [1.1.2023].